!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Stadgarnas Regler

Stadgar, 

bostadsrättsförening 

Stadgarna är grunden 

Alla bostadsrättsföreningar måste ha stadgar. I stadgarna beskrivs reglerna för föreningens verksamhet. För att få föreningen registreradmåste registrerings- myndigheten (Bolagsverket) godkänna stadgarna. 

När föreningen är registrerad är stadgarna bindande för alla som har med föreningens verksamhet att göra. Lagom är bäst 

Stadgarna är ett bra sätt att informera medlemmarna och andra intresserade om hur just den här bostadsrättsföreningen arbetar, men också om vilka allmän- na regler som gäller för bostadsrättsföreningar. 

Detta blir en känslig balansgång. Å ena sidan bör inte stadgarna vara alltför knapphändiga. Men de bör inte heller vara så omfattande att ingen orkar läsa dem. Den som är intresserad av detaljer, kan ju alltid komplettera med att läsa i bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar. Lagtexterna är ju ganska utförliga så egentligen kan stadgarna hållas relativt korta. Men eftersom de flesta medlemmar i en bostadsrättsförening inte har tillgång till lagtexten kan det vara bra att ta med alla de bestämmelsersom föreningen tycker det är viktigt att medlemmarna känner till. Av den anledningen kan det vara bra med utförliga stadgar. 

Ändring av stadgarna 

Det är bara föreningsstämman som kan besluta om ändring av stadgarna. Om samtliga medlemmar är överens om stadgeändringen, räcker det med beslut på en enda föreningsstämma. Observera att det inte räcker med de medlemmar som är närvarande på stämman, utan samtliga föreningsmedlemmar måste vara överens. I annat fall måste beslutet fattas på två på varandra följande stämmor(extra eller ordinarie). På den andra stämman måste då minst två tredjedelarav de vid den stämman röstande medlemmarna rösta för beslutet. Vid vissa stadgeändringar krävs ännu större majoritet .

 

Innehållet i stadgarna 

Följande uppgifter är obligatoriska i bostadsrättsföreningens stadgar: 

Föreningens firma, dvs dess namn. 

Föreningens säte, dvs den kommun där huset eller husen finns. 

Föreningens ändamål, dvs att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt mot ersättning och utan tidsbegränsning. Har föreningen sido- verksamheter ska dessa också finnas med i ändamålsparagrafen. 

Om upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift kan tas ut.:

På vilket sätt årsavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift ska beräknas. 

Om medlemmarna inte ska ha rätt att ta ut önskat pris när de överlåter sin bostadsrätt, kan stadgarna innehålla exaktaregler för hur det maximala priset ska räknas ut. 

Hur man räknar ut hur mycket som ska avsättas varje år för att säkerställa underhållet av föreningens hus (yttre reparationsfonden). 

Antal ledamöter i styrelsen och mandattid för styrelse och revisorerinklusive suppleanter. Om någon ska tillsättas på annat sätt än genom föreningsstäm man ska det förklaras hur. 

Inom vilken tid efter bokslutsdagen föreningsstämman ska hållas (max 6 månader). 

Hur och inom vilken tid kallelser till föreningsstämman och övriga meddelan- den ska lämnas till medlemmarna. 

Vilka ärenden som ska behandlas på ordinarie föreningsstämma. 

Föreningens räkenskapsår. 

Principerna för vinstfördelningen. 

Hur föreningens tillgångar ska fördelas när föreningen upplöses. 

Registrering 

Vid anmälan till Bolagsverket för registrering ska två kopior av föreningens stad- gar bifogas. Vid ändring av stadgarna ska två kopior av de nya stadgarna skickas in för registrering. Stadgarna är offentliga. 

 

 


Uppdaterad 2009-07-23 av Administrator