!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelsen

RBrf. Frögränd Fritids styrelse svarar for föreningens organisasjon ock förvaltningen av föreningens angleägenheter. Styrelsen företräder föreningen och tecknar dess firma. Styrelsen fär inte företa en rättshandling eller annan åtgärd som er ägnat att bereda en otilbörlig fördel åt et medlem, eller någon annan, till nackdel för föreningen eller annan medlem.  

Intern rokering av styrelsen från 1 january. 2018 till neste konstituerende möte etter Generalforsamlingen 2018                                    

Roger Göransson

Styreleder(Ordförande)

roger_goransson@yahoo.se

Frögränd 3  
545 31 Töreboda

Mobil: 0708-779727

 

 

 

Erik Nilsson

Nestleder(Vice ordförande)  

enicarus@gmail.com

Frögränd 1
545 31 Töreboda

Mobil: 0709-756135

Åge Vallestad 

Vicevärd

aage_vallestad@msn.com

Frögränd 1  
54531  Töreboda

Mobil: 0704-561792

 

 Jan Nordnes

Kasserer(Kassör)

olav.2016@live.no

Frögränd 11
54531  Töreboda

 Mobil: 0734-333118

Anna Karin Nelson

Sekretär (Sekretärare)

annakarin.nn@live.se

Frögränd 7 
545 31 Töreboda

Mobil: 0702-836308

 

Jan Gröttumsbråten

Varamann (Suppleant)

jan@oaksinvent.no

Frögränd 5
545 31 Töreboda

Mobil: 076-2809506

Anne-Marie Bystedt

Varamann (Suppleant)

 

javistja@gmail.com

Frögränd 7
54531  Töreboda

Mobil: 0725-502373

 

 

 

Styrelsens roller och ansvar i en bostadsrättsförening

Det är föreningsstämman som väljer styrelsen och föreningsstämman kan också avsätta styrelsen eller en enskild styrelsemedlem. Vanligtvis väljs ledamöter på 2 år och omlott med varandra,detta för att alla ledamöter inta skall avgå samtidigt. Varje styrelsemedlem har rätt att avgå - med omedelbar verkan - från styrelsen när hon/han själv begär så.

Styrelsen skall registreras hos Bolagsverket och när det sker någon förändring i styrelsen skall även detta anmälas till Bolagsverket genom en ändringsanmälan.

 • Tänk på att alla i styrelsen - ledamöter och suppleanter - har tystnadsplikt. Män för inte föra information vidare som kan skada föreningen eller någon medlem.

Ordförande - Formann

En framgångsrik ordförande delegerar så mycket som möjligt och fungerar mer som en (Dommer) till de övriga ledamöterna. Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal. Ordförande skall representera medlemerna och er föreningens ansikte utåt

Ansvarar för att:

 • Kalla till styrelsesammanträde och leda detsamma
 • Se till att det förs protokoll på sammanträde
 • Ansvarig för att stämmo- och styrelsebeslut blir verkställda
 • Se till att föreningen är försäkrad
 • Se till att attestregler upprättas och efterföljs

Sekreterare - Sekretær

Sekreteraren är administratören som ser till att allt fungerar

Ansvarar för att:

 • Förbereda styrelsesammanträde och även föreningsstämmor
 • Föra protokoll och se till att de undertecknas
 • Se till att föreningens viktiga dokument förvaras betryggande
 • Se till att styrelsens beslut följs upp 

Kassör/Ekonomiansv. - Kasserer

Skall se till att föreningens ekonomi sköts på rätt sätt

Ansvarar för att:

 • Bostadsrättshavarna betalar rätt belopp i rätt tid - HSB
 • Föra lägenhets och medlemsförteckning - HSB
 • Debitera pantsättnings och överlåtelseavgift - HSB
 • Arvode och löneadministration - HSB
 • Föreningens bokföring upprätts enligt lag - HSB
 • Upprätta inventarieförteckning
 • upprätta bokslut, deklaration samt kontrolluppgifter
 • Placering och bevakning av lån - HSB
 • Lämna förslag till budget till övriga i styrelsen
 • Informera övriga i styrelsen om ekonomien genom rapportering

Kassör/ekonomiansvarig är en mycket viktig post och avgörande för föreningens framtid. Många föreningar väljer att lägga ut denna hantering på en förvaltare. Denna Bostadsrättsförening här HSB i Kristinehamn som förvaltare

Det är styrelsen som har ansvaret även om man lägger ut hanteringen

Vice ordförande - Nestleder

Inträder som ordförande när ordinarie ordförande är frånvarande. Fungerar annars som en övrig ledamot

Ledamot

Har samma ansvar som ledamöter med speciella funktioner. Det är vanligt att ordförande delegerar ut arbetsuppgifter till dessa ledamöter. På så sätt fördelas arbetsuppgifterna inom styrelsen. Tänk på att hela styrelsen är ansvarig för även om vissa funktioner innehas av en särskild person. Som styrelsemedlem förväntas du känna till de regler och lagar som verksamheten omfattas av.

Suppleant - Varamann

Kan ses som reserv ifall någon avgår. suppleanter kan mycket väl vara med på styrelsesammanträden. Det är lämpligt om de senare skall slussas in som ordinarie ledamot.

Tänk på att om du som suppleant träder in som reserv för en ledamot har du samma ansvar som ledamoten. du bör därför vara ordentligt påläst om du skall delta i något beslut. 

Vicevärd - Daglig Leder

Här styrelsen en vicevärd som inte är styrelsemedlem lägger man ut uppgifter på denna person att sköta. Det er dock styrelsen som här kvar ansvaret för uppgifterna

Vannliga uppgifter för en vicevärd:

 • Hantering av medlemskap,godkännande av nya medlemmar
 • Personalledning
 • Avtal och upphandling
 • Inventarieförteckning
 • Fastighetsskötsel

Att utse någon person inom styrelsen till vicevärd kan vara ett bra sätt att tydliggöra vem medlemmar och övriga skall vända seg till med frågor. Utser man inte någon vicevärd är det vanligtvis ordföranden som har denna roll 

Uppdaterad 2018-09-05 av Webansvarlig